Map / Frankfurt am Main / Illustration Sangram Singh Pabla